De Poort gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Belgische Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018.

Het e-commerce platform depoort.com is een initiatief van:

De Poort BVBA
Nederkouter 137
9000    Gent
Telefoon: +32 92 25 31 28
E-mail: info@depoort.com
Ondernemingsnummer: BTW BE 0518.930.402
(hierna ook ‘De Poort’)

De persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt

 • Identificatiegegevens (voornaam, naam, email, telefoon)
 • Financiële informatie (bankrekening nummer voor de professionele klanten)
 • Adres informatie (verzendingen)

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt

 • U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel in ons e-commerce platform
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen
 • Marketing doeleinden

Rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens (garanties)

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring

Recht op inzage, rectificatie, wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit , beschikt u over een recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer De Poort uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal De Poort hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@depoort.com

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan De Poort. De Poort zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting

Via "Mijn account" beschikt de gebruiker om de middelen om al die acties uit te voeren (knop "Mijn persoonsgegevens").

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die De Poort nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en de gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens
 • Wanneer De Poort de persoonsgegevens van de gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en de gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering
 • Gedurende de periode die De Poort nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen

Indien de gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal De Poort hieraan gevolg geven binnen één  (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@depoort.com.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De gebruiker heeft het recht om de verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de gebruiker. Indien de gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal De Poort hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@depoort.com. 

Via "Mijn account" beschikt de gebruiker om de middelen om al zijn gegevens in een PDF of CSV formaat te exporteren (knop "Mijn persoonsgegevens").

Recht op het intrekken van de toestemming en recht om een klacht in te dienen

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door De Poort bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien de gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal De Poort hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@depoort.com.